Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Thông tin - Thông báo

Tình hình KT - XH

Liên kết web

Chi tiết tin

Chương trình công tác năm 2016

Lượt xem: 7371

Để thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch tỉnh giao, Nghị quyết của Huyện uỷ, của HĐND huyện về nhiệm vụ năm 2016, UBND huyện xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2016 với những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

            1. Về nông-lâm nghiệp:

- Tập trung triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch phát  triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2016. Ban hành và thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới ra diện rộng. Chú trọng phòng, ngừa dịch bệnh và áp dụng các biện pháp KH-KT để nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi.

- Ban hành và triển khai thực hiện tốt Đề án phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2016-2021. Tiếp tục vận động trồng mới và duy trì diện tích cao su tiểu điền, trồng rừng gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ. Phấn đấu tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 56%.

- Lồng ghép thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, bảo vệ, quản lý tốt các công trình thủy lợi, thực hiện tiết kiệm nguồn nước, gắn với công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sản xuất, tài sản và tính mạng của nhân dân.

2. Về  CN-TTCN, thương mại-dịch vụ và du lịch

-  Đề nghị tỉnh điều chỉnh bổ sung và thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn. Duy trì gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Tăng cường hỗ trợ khuyến công cho các mô hình sản xuất CN-TTCN. Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động về địa bàn nông thôn, chú trọng công tác đào tạo nghề nông thôn và hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nghề phi nông nghiệp, triển khai công nghệ mới. Củng cố, phát triển các tổ hợp tác, HTX và triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX theo Quyết định 46 của UBND tỉnh. Phấn đấu giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 137 tỷ đồng trở lên (CĐ 2010). Hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nội thị Tân An và một số xã. Phấn đấu có 99,5% số hộ sử dụng điện. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch KH-CN năm 2016.  

- Thực hiện tốt chỉ đạo của Tỉnh về tổ chức đón Tết Bình Thân 2016. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra VSATTP. Củng cố nâng cao chất lượng quản lý các chợ. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tạo điều kiện để thương mại-dịch vụ phát triển, phấn đấu giá trị sản xuất TM-DV: 624,38 tỷ đồng (CĐ 2010). Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 27/7/2006 của Huyện ủy về phát triển CN-TTCN và TM&DV.

- Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, khai thác Khu Di tích Khu V. Xúc tiến kêu gọi đầu tư khai thác du lịch ở Suối Cái, hồ Việt An, Hòn Kẽm Đá Dừng... Phối hợp, hỗ trợ một số doanh nghiệp và hộ sản xuất tạo những sản phẩm truyền thống phục vụ du lịch.

3. Về xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị

Tổ chức lễ công nhận xã Quế Bình, Quế Thọ, Bình Lâm đạt chuẩn NTM theo kế hoạch.  Duy trì, nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM và phấn đấu cuối năm 2016 bình quân toàn huyện đạt 10,18 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 05 tiêu chí. Hoàn thành việc rà soát, lập kế hoạch  đầu tư XDCB năm 2016 đối với 03 xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Sơn (giai đoạn 2016-2020).  

- Tiếp tục xây dựng Tân An theo hướng đô thị văn minh. Ban hành và thực hiện tốt Quy chế quản lý không gian kiến trúc đô thị, Quy chế phân cấp quản lý đô thị. Nghiên cứu khảo sát, quy hoạch, kêu gọi đầu tư mở rộng đô thị Tân An. Tham mưu Huyên ủy sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 31/12/2010 của Huyện ủy về tiếp tục xây dựng Tân An theo hướng đô thị hóa.

4. Về quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng

- Quản lý tốt quy hoạch và tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành để phát triển bền vững gắn với tiết kiệm tài nguyên, đất đai. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình chuyển tiếp, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện.

- Tăng cường quản lý vốn Nhà nước theo Luật Đầu tư công và tranh thủ tốt các nguồn vốn đầu tư để ưu tiên trả nợ các công trình hoàn thành đã quyết toán, khống chế phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ XDCB đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình, giải ngân kịp thời. Thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, nhất là các dự án về hạ tầng kỹ thuật.

- Rà soát quy hoạch xây dựng NTM để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp mạng lưới GTNT; triển khai kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH và BTH GTNT giai đoạn 2016-2020. Thực hiện tốt Quy chế quản lý tải trọng đường giao thông, Quy chế quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng.

5. Quản lý tốt các nguồn vốn đầu tư từ NSNN và hoạt động tín dụng

- Rà soát lại các chính sách đã ban hành chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016 -2020. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách từ PSKT tăng từ 7,5% trở lên so với năm 2015. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ và triển khai thưc hiện tốt chế độ tiền lương mới.

- Tăng cường thực hành tiết kiệm và đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tài sản công, chi tiêu ngân sách nhà nước. Phát huy vai trò của các Ngân hàng bảo đảm đủ nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, phấn đấu không để phát sinh nợ quá hạn.

6. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Hoàn thành công tác cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho nhân dân, nhất là ba xã vùng cao đúng quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 21-CTr/HU ngày 09/9/2011 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Ban hành Đề án về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải ở các cụm công nghiệp, cụm dân cư trên địa bàn huyện. Tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường chăn nuôi, các cơ sở sản xuất chế biến và phòng, chống cháy nổ ở các cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, chợ, khu dân cư…Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG về ứng phó với biến đổi khí hậu.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI

1. Về giáo dục& đào tạo, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch xã hội hóa giáo dục. Chú trọng hiệu quả quản lý giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. Duy trì các trường đã đạt chuẩn và xây dựng mới trường MG Hoa Phong Lan đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TH Lê Văn Tám và MG Hoa Phong Lan được đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh công tác khuyến học-khuyến tài; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm VH-TT và Trung tâm HTCĐ. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm GDTX-HN&DN. Duy trì bền vững kết quả PCGD ở các bậc học, phấn đấu có 07 xã, thị trấn đạt chuẩn PCTHCS mức độ 3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt CTHĐ số 50-CTr/HU ngày 04/4/2014 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW  của BCHTƯ vềĐổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

             2. Công tác y tế, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân gắn với đề cao y đức của người thầy thuốc. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và các chương trình y tế quốc gia, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. Phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 98,5% tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh và 85% tỷ lệ hộ có hố xí, nhà tắm hợp vệ sinh.

3. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu về dân số để giảm sinh vững chắc, phấn đấu tỷ lệ giảm sinh ít nhất 0,2%0, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, khống chế tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên dưới 13% và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Xây dựng gia đình văn hoá, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tăng cường vai trò của gia đình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Xây dựng xã phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng còn dưới 10,2%, về chiều cao còn dưới 18%.

4. Hoạt động VH-TT, TT-TH:

- Tập trung tuyên truyền cổ động và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (1986-2016), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Triển khai thực hiện tốt CTHĐ số 51 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của BCH TW Đảng (khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chương trình xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2013-2016. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa. Chỉ đạp tốt Đại hội TDTT cấp xã và đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng xã, thôn, khối phố, tộc họ, gia đình văn hóa. Phấn đấu có 60 thôn, khối phố, trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, chú trọng phát triển thể thao phong trào và tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao. Tổng kết  15 năm thực hiện phong trào TDĐKD ĐSVH giai đoạn 2013 -2016 và ban hành Đề án xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2016-2020. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 35-CTr/HU ngày 11/3/2013 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020.

- Làm tốt công tác tôn tạo, giữ gìn và phát huy các tư liệu, di tích lịch sử cách mạng của huyện. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, các loại hình nghệ thuật dân gian. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, xử lý kịp thời vi phạm.

- Duy trì tốt thời lượng phát sóng Đài TT-TH huyện, bảo đảm diện phủ sóng truyền hình huyện các địa bàn dân cư. Tranh thủ nguồn đầu tư phát triển các cụm loa không dây, nâng cấp các Trạm truyền thanh cơ sở và quản lý, sử dụng có hiệu quả. Thực hiện tốt việc biên tập tin bài gửi báo, đài tỉnh, trung ương.

            5. Công tác chính sách xã hội:

            - Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách. Quy tập tất cả hài cốt liệt sĩ đã phát hiện vào nghĩa trang và nâng cấp các NTLS đã xuống cấp. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo, tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2,5% và hộ cận nghèo trên 2% so với đầu năm 2016. Chú trọng công tác hướng nghiệp, tư vấn lao động, đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 35%. Thực hiện tốt  các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

             - Đối với các xã vùng cao, thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi và công tác dân tộc theo chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện phương án tái định cư cho đồng bào thôn 6 xã Phước Trà và xây dựng phương án tái định cư cho đồng bào thôn 6 xã Sông Trà, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 2-3 % so với đầu năm 2016. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực, vai trò NCUT trong ĐBDTTS giai đoạn 2015-2020.

III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, NỘI CHÍNH, AN NINH TRẬT TỰ VÀ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG

1. Công tác QP-ĐP: Tiếp tục triển khai thực hiện các CTHĐ của Huyện ủy (khoá VI) về xây dựng huyện thành KVPT vững chắc; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND, xây dựng cơ sở VMTD. Chỉ đạo diễn tập chỉ huy, diễn tập chiến đấu phòng thủ đúng quy định. Xây dựng LLDQTV bảo đảm về số lượng, chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiên Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 14/7/2011 của BTV Huyện ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới.

2. Về an ninh trật tự: Đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là dịp trước, trong và sau tết Bính Thân 2016. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, điều tra xử lý kịp thời các vụ án xảy ra. Nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ và triển khai thực hiện tốt mô hình Khu dân cư tự quản về ANTT, phấn đấu có 85% khu dân cư đạt chuẩn ANTT; Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án “nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TT ATGT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 29-CTr/HU ngày 24/9/2012 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

3. Xây dựng chính quyền: Tổng kết tình hình hoạt động của HĐND, UBND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2011-2016) và chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; củng cố kịp thời tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước. Xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý chợ Việt An và hướng dẫn thành lập Trung tâm VH-TT ở các xã, thị trấn còn lại..

-  Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết chuyên đề đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt công tác CCHC, triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với xã Bình Lâm, thị trấn Tân An và một số thủ tục hành chính ở cấp huyện. Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ huyện. Thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ thông tin và Cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo, QCDC, quy chế văn hoá công sở, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, các chương trình công tác, các kết luận của huyện gắn với trách nhiệm cá nhân được phân công.

             - Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời, đúng quy định những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

            - Các cơ quan tư pháp có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện tốt các Luật mới ban hành, theo dõi việc thi hành pháp luật trong CB,CC,VC và nhân dân. Tăng cường kiểm tra VBQPPL, hệ thống hoá các văn bản theo NĐ 16 và thực hiện tốt công tác bồi thường Nhà nước. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra; duy trì tiếp công dân, giải quyết đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.  Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của BCH TW (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của huyện, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Sơ kết, tổng kết các đợt thi đua và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

 

             II. CÁC ĐỀ ÁN TRÌNH UBND HUYỆN NĂM 2016

TT

Tên Đề án, báo cáo

Thời gian trình UBND

Cơ quan chủ trì trình

Cơ quan phối hợp

01

Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tháng 01

Phòng NN&PTNT

Các ngành liên quan

02

Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2016 - 2021

Tháng 3

Phòng NN&PTNT

Các ngành liên quan

03

Đề án thành lập Ban quản lý chợ Việt An

Tháng 3

Phòng Nội vụ

Phòng KT-HT,

 xã Bình Lâm

04

Đề án đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ CCHC trên địa bàn huyện đến năm 2020.

Tháng 3

Phòng VH-TT

Các cơ quan liên quan

05

Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn và các Hội đặc thù, Hội nghề nghiệp

Tháng 3

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan

06

Đề án “nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TT ATGT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”.

Tháng 3

Công an

Các cơ quan liên quan

07

Quy chế quản lý không gian kiến trúc đô thị Tân An

Tháng 4

Phòng KT-HT

Thị trấn Tân An

08

Quy chế phân cấp quản lý đô thị Tân An

Tháng 4

Phòng KT-HT

Thị trấn Tân An

09

Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tháng 4

Phòng Nội vụ

Các cơ quan liên quan

10

Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020

Tháng 4

BCH Quân sự

Các cơ quan liên quan

11

Đề án  phát triển hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 - 2020

Tháng 6

Phòng KT-HT

Các cơ quan liên quan

12

Đề án về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

Tháng 6

Phòng TN&MT

Các xã, thị trấn,

cơ quan liên quan

13

Quyết định về việc xây dựng bảng giá các loại đất năm 2017

Tháng 9

Phòng TN&MT

Các xã, thị trấn,

cơ quan liên quan


           Tổng cộng:   13 đề án.

          * Ghi chú: Những chương trình, báo cáo, quyết định có tính thường xuyên không đưa vào danh mục này.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Căn cứ Quy chế làm việc của UBND huyện ban hành tại Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 và sự phân công công tác của các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 tại Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 10/11/2015, yêu cầu các thành viên UBND huyện, các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện đúng Quy chế và sự phân công.

          2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cụ thể hóa Chương trình công tác năm của UBND huyện và phát động mạnh phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện trọng đại của đất nước, của huyện để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Hàng tháng, hàng quý kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo về UBND huyện để theo dõi chỉ đạo, quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

          3. Những báo cáo đã ghi trong Chương trình công tác, các ngành, các xã, thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, thẩm định và trình UBND huyện thông qua đúng thời gian và Quy chế làm việc của UBND huyện. Các văn bản thuộc loại văn bản quy phạm pháp luật phải có ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp huyện trước khi trình UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, UBND huyện sẽ xem xét thông qua các đề án, báo cáo, quy định, quy chế mới phát sinh của ngành, xã, thị trấn đề nghị.

          4. Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi, tổng hợp hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện các đề án của các đơn vị cho Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp định kỳ UBND huyện và thông báo cho các ngành, các xã, thị trấn biết. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ năm 2016, chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện.

         Trên đây là Chương trình công tác năm 2016 của UBND huyện, yêu cầu các ngành, các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:


Video

Tên Video
No records to display.

Thư viện ảnh


 • Hồ Việt An

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Hòn kẻm đá dừng

 • Nhà rông làng ông Tía

 • Tru so lam viec UBND

 • Le hoi dam trau

 • Khu di tich khu V

 • Hiệp Đức

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Cầu treo Bà Chầu

 • Đền Liệt sĩ

 • chiến thắng Trực Thăng Vận
    

Trang thông tin điện tử UBND Huyện Hiệp Đức
Địa chỉ: Thị trấn Tân Bình - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam. Điện Thoại: 0235 3883 249 Fax: 0235 3883 117
Giấy phép số 418/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TT&TT cấp ngày 28/9/2007. Website: www.hiepduc.quangnam.gov.vn.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Thống kê truy cập